Om een sociale woning te mogen huren, moet je voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

1. Meerderjarig zijn.
 

2. Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
Je moet een officieel adres hebben in België. Dit betekent dat je ingeschreven staat in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 
Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister of het bisregister kan niet worden ingeschreven.
Iemand van wie het adres van ambtwege geschrapt werd, kan niet ingeschreven worden. 

3. Inkomensvoorwaarde

Als je een sociale woning wil huren, mag je niet meer verdienen dan:

 • € 25.317 voor een alleenstaande;
 • € 27.438 voor een alleenstaande gehandicapte;
 • € 37.974 voor anderen, vermeerderd met € 2.123 per persoon te laste.

Welk inkomen telt mee?

 • Het geïndexeerd (x1,035 of x 1,018) belastbaar inkomen op de meest recente belastingbrief ;
 • het leefloon van datzelfde jaar;
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap van datzelfde jaar;
 • van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling van datzelfde jaar.

Wiens inkomen telt mee?

 • van de aanvrager;
 • van de partner.

!!! Als je huurder wordt, dan gebruiken wij ook het inkomen van inwonende meerderjarige kinderen (niet ten laste), ouders, broers, zussen... voor de berekening van de huurprijs !!!

4. Eigendomsvoorwaarde

Je mag geen woning of bouwgrond in gedeeltelijke of volle volledige eigendom of gedeeltelijk of vol vruchtgebruik meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Dit betekent dat je zelfs geen paar procent mag bezitten. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet in aanmerking voor een sociale woning.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Jouw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is;
 • Jouw woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. (max. 2 maanden voor de inschrijving);
 • Jouw woning is onaangepast voor jezelf of een gezinslid met een fysieke handicap ⇒ dit moet je bewijzen;
 • Je hebt een fysieke handicap en bent kandidaat voor een ADL-woning;
 • Je bent het beheer verloren over jouw woning als gevolg van een faillietverklaring of een collectieve schuldenregeling.
 • Je hebt een gedeeltelijk volle eigendom of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos verworven door erfenis of schenking;
 • Je hebt een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal van een woning kosteloos verworven door erfenis of schenking.
 • Je hebt een volledige volle eigendom, volledig vruchtgebruik, volledig recht van opstal of volledig recht van erfpacht van een woning of bouwgrond samen met een partner die niet mee in de sociale huurwoning zal wonen;
 • Je hebt een woning of bouwgrond volledig in erfpacht, opstal of vruchtgebruik weggegeven, samen met een partner die niet mee in de sociale huurwoning zal wonen;

In de laatste 9 gevallen moet de woning of bouwgrond binnen 1 jaar na toewijzing van de sociale huurwoning verkocht of weggeschonken zijn. Deze periode kan verlengd worden als de huurder hiervoor gegronde redenen kan aanvoeren.