Wanneer er iemand officieel op jouw adres wil wonen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan Volkshuisvesting. Kom hiervoor samen langs tijdens de openingsuren of maak een afspraak.

Als je langskomt voordat het adres officieel gewijzigd wordt, kan je kiezen uit twee mogelijkheden:

 • Tijdelijke bijwoonst
  Sinds 1 maart 2017 is het mogelijk om een persoon officieel op jouw adres in te schrijven voor een periode van maximaal 6 maanden zonder dat deze meegerekend wordt in de huishuur. Dit kan vooral interessant zijn als je iemand tijdelijk uit de nood wil helpen. Bijvoorbeeld als jouw zoon/dochter na het einde van zijn/haar relatie tijdelijk onderdak nodig heeft totdat hij/zij een andere woning heeft gevonden.
  Woont deze persoon na de periode die je zelf aangaf (maximaal 6 maanden) nog altijd op jouw adres? Dan gaat het niet meer over een tijdelijke bijwoonst en zal hij/zij meegerekend worden in de huishuur.

  LET OP !!! Als je de tijdelijke bijwoonst niet op voorhand aanvraagt, dan telt de inwoning onmiddellijk als definitief !
   

 • Definitieve inwoning
  Als je zeker bent dat iemand definitief (of zeker voor langer dan 6 maanden) komt wonen, dan kan de inwoning onmiddellijk geregeld worden. De persoon die komt inwonen zal dan onmiddellijk meegerekend worden voor het berekenen van de huishuur. 
  Voor partners is het steeds het meest interessant om onmiddellijk definitief in te wonen. Hij/zij bouwt dan vanaf de eerste dag woonrechten op. 
  Als jouw echtgenoot/echtgenote komt inwonen, telt dit altijd als een definitieve inwoning. 

 

Zowel voor een tijdelijke als een definitieve bijwoonst moet de persoon voldoen aan een aantal voorwaarden (alleen voor personen die ouder zijn dan 18 jaar) :

 • Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  De persoon die komt inwonen moet een officieel adres hebben in België. Dit betekent dat hij/zij ingeschreven staat in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 
  Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister of het bisregister kan niet inwonen bij een sociale huurder.
   
 • Eigendomsvoorwaarde

  De persoon die komt inwonen mag geen woning of bouwgrond in gedeeltelijke of volledige volle eigendom of gedeeltelijk of volledig vruchtgebruik hebben. Een naakte eigendom is geen probleem. 
  Dit geldt ook voor woningen in het buitenland !

  Er zijn enkele uitzonderingen:

  • jouw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegelaten (bijvoorbeeld een camping);
  • jouw woning wordt onteigend en is door jou bewoond;
  • jouw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, is maximaal 2 maanden voor de toetreding, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard terwijl je er in woonde.
   ⇒ !!! Niet elke onbewoonbare of ongeschikt verklaarde woning geeft recht op een afwijking. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kom dan langs op kantoor. Een medewerker van Volkshuisvesting zal dit dan voor jou nakijken.
  • je bent gehandicapt en ingeschreven voor een ADL-woning (activiteiten van het dagelijks leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;
  • je failliet verklaard werd en jouw woning niet meer in jouw beheer is;
  • je in een echtscheiding zit en jouw woning mede-eigendom is van jouw echtgenoot of echtgenote.
  • jouw gedeeltelijke volle eigendom door jou kosteloos verkregen werd via erfenis of schenking

Voor de laatste 5 uitzonderingen geldt dat de eigendomswoning ten laatste één jaar na de toetreding moet verkocht of weggeschonken zijn.

 • Taalkennis

  De persoon die komt inwonen en die meerderjarig is moet 1 jaar nadat hij werd bijgevoegd aan het huurcontract bewijzen dat men een basiskennis Nederlands heeft. Deze verplichting geldt voor alle toetreders die inwonen op of na 1 november 2017.
  Volkshuisvesting controleert dit exact 1 jaar na toetreding en zoekt zelf naar bewijzen of alle huurders voldoen aan de taalkennisvoorwaarde. Als Volkshuisvesting zelf geen bewijzen vindt, kan de huurder één van volgende bewijzen binnenbrengen of alsnog te voldoen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau
  • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba
  • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname
  • het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
  • een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling
  • een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands

Een toetreder die na 1 jaar nog geen basiskennis Nederlands bezit, kan bestraft worden met een boete tussen 25 en 5.000 euro, opgelegd door de toezichthouder van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Naast deze voorwaarden moet jouw appartement/woning ook groot genoeg zijn om.

LET OP !!!  Als een meerderjarige persoon bij jou komt inwonen, zal jouw huurprijs verhogen omdat wij het inkomen van deze persoon moeten meerekenen.
Wij zullen dan ook het inkomen van deze persoon opvragen.

In sommige gevallen vragen wij om nog extra documenten te bezorgen:

 • attest 66% invaliditeit van de mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid
 • een bewijs van omgangsregeling als je kinderen hebt die wel bij jou regelmatig logeren, maar die niet officieel op jouw adres wonen.
 • een bewijs opstart echtscheiding als de persoon die komt inwonen nog gehuwd is, maar zijn/haar partner niet mee verhuist.

 

LET OP !!! Als er bij jouw iemand komt inwonen en die persoon voldoet niet aan de voorwaarden of jouw woning/appartement is niet groot genoeg, moeten wij jouw huurcontract stopzetten.