Een sociale koopwoning wordt toegewezen volgende de chronologische volgorde van je inschrijving in het inschrijvingsregister. Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een voorrang. De toewijzing van een koopwoning gebeurt in volgende volgorde:

 1. Een kandidaat - koper die vanwege een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van Volkshuisvesting opnieuw moet worden gehuisvest.

 2. Een kandidaat - koper (of één van zijn gezinsleden) die een bepaalde handicap heeft. Deze voorrang geldt enkel bij de toewijzing van een sociale koopwoning, die specifiek aangepast is aan die handicap.

 3. Een kandidaat - koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt.

 4. De chronologische volgorde van inschrijving in het inschrijvingsregister.

 

Bij elk van deze voorrangen, wordt de sociale koopwoning bij voorrang overgedragen aan de kandidaat - koper die een voldoende band heeft met de gemeente Willebroek.

Je beschikt als kandidaat - koper over een voldoende band met Willebroek, als je op de datum van toewijzing voldoet aan één of meer van volgende voorwaarden:

 - Je hebt gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond in Willebroek, deelgemeenten (Blaasveld, Heidonk of Tisselt) of randgemeenten (Boom, Niel, Rumst, Mechelen, Kapelle-op-den-Bos, Puurs en Londerzeel) .

 - Je verricht werkzaamheden in Willebroek of deelgemeenten en deze werkzaamheden nemen gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag.

 - Je hebt op grond van zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente Willebroek of de deelgemeenten.